عنوان{بررسی رابطه بین عوامل تعدیلکننده تأثیر کشور مبدأ بر تمایل به خرید محصولات خارجی در مصرفکنندگان ایرانی)(تعداد صفحات 21)}

بررسی رابطه بین عوامل تعدیلکننده تأثیر کشور مبدأ بر تمایل به خرید محصولات خارجی در مصرفکنندگان ایرانی)(تعداد صفحات 21)|اف اِس/عنوان/50072566|fsx39023690|
هم اکنون فایل با مشخصه ی بررسی رابطه بین عوامل تعدیلکننده تأثیر کشور مبدأ بر تمایل به خرید محصولات خارجی در مصرفکنندگان ایرانی)(تعداد صفحات 21) وارد وب شده اید برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

چکیده


بررسی تمایل خرید در مصرفکنندگان، به دلیل بعد روانشناختی آن بسیار پیچیده است و نمیتوان آنرا صرفاً به تعدادی روابط خطی محدود کرد. در این پژوهش به بررسی عوامل تعدیلکننده تأثیر کشور مبدأ بر تمایل به خرید محصولات خااریی در مصرفکنندگان ایرانی پرداخته شده است. یامعه آماری پژوهش، شهروندان بالای 81 سال منطقه 5 تهران را شامل میشود. نمونهای 413 نفره به روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخابشده و دادهها از طریق پرسشنامه و مطالعات کتابخانهای گردآوری شدهاست. همچنین یهت آزمون فرضیات تحقیق،مدل معادلات ساختاری و بهویژه تکنیک تحلیل مسیر به کارگرفتهشده و باه این منظور از نرمافزارهای آماری اسپیاساس 81 و اسمارت پیالاس استفادهشده است. نتایج حاصال از تحلیال دادههاا تااثیر عوامل تعدیل کننده تصویر کشور مبدا)شامل ویژگی های یمعیت شناختی، عوامال شاناختی کاالا، طبقاه کاالایی، کالاهاای یایگزین خاریی و سطح شناخت از کالا( بر تمایل به خرید مصرفکنندگان را تأئید میکند.مطالب دیگر:
📎پاورپوینت کتاب و درس آناتومی انسانی📎پاورپوینت در مورد گزارش عملکرد مالی📎پاورپوينت توپولوژی (هم بندی) شبکه های محلی📎پاورپوینت صورتهای مالی بعد از تاریخ ترازنامه📎پاورپوینت آشنایی با انتی بیوتیک ها📎پاورپوینت حسابداری دارایی های نامشهود📎دانلود پاورپوینت ابزارآلات ساختمان سازی📎پاورپوینت حسابداری صورتهای بلند مدت📎پاورپوينت توت فرنگی 31 اسلاید📎پاورپوینت کتاب و درس بازاریابی بین المللی📎پاورپوینت کتاب و درس بازاريابي و مديريت بازار📎پاورپوینت مدیریت کار و زمان و مدیریت انگیزه 📎پاورپوینت کتاب و درس بازاريابي شركتهاي تعاوني مصرف گروه مديريت📎پاورپوینت مدیریت جامع tqm📎پاورپوینت معرفی صنعت گردشگری📎پاورپوینت مدیریت مالی دانشگاه پیام نور 📎پاورپوینت بازی های کودکانه📎پاورپوینت آشنایی با مبحث بایوس📎پاورپوينت توضیحات نرمال و نمونه های تصادفی📎پاورپوینت شناخت مرغ بندواش📎پاورپوینت انتقال حرارت و جرم در مبدل های غیر همسو📎پاورپوینت دوره آموزشی مستند سازی📎پاورپوینت بررسي آموزش الكترونيكي📎پاورپوینت بررسی اوضاع نرم افزارها📎پاورپوينت توسعه صنعتی ایران بعد از انقلاب