عنوان{دانلود تحقیق در موردبرنامه‌ريزی استراتژيک منابع انسانی و سند توسعه‌ی نيروی انسانی کشور}

دانلود تحقیق در موردبرنامه‌ريزی استراتژيک منابع انسانی و سند توسعه‌ی نيروی انسانی کشور|اف اِس/عنوان/50529000|fsx39023690|
هم اکنون فایل با مشخصه ی دانلود تحقیق در موردبرنامه‌ريزی استراتژيک منابع انسانی و سند توسعه‌ی نيروی انسانی کشور وارد وب شده اید برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

نام فایل : برنامه‌ريزی استراتژيک منابع انسانی و سند توسعه‌ی نيروی انسانی کشور


فرمت : .ppt


تعداد صفحه/اسلاید : 26


حجم : 2 مگابایتبنام خدا
*
برنامه‌ريزی استراتژيک منابع انسانی و سند توسعه‌ی نيروی انسانی کشور
*
مقدمه
برنامه‌ريزي نيروي انساني (HRP)، عرضه و تقاضاي آتي سازمان براي كاركنان را به‌طور منظم پيش‌بيني مي‌كند. با تخمين تعداد و نوع كاركناني كه مورد‌نياز است، واحد منابع انساني مي‌تواند جذب، گزينش، آموزش، و برنامه‌ريزي شغلي و ساير فعاليت‌هاي ديگر را بهتر برنامه‌ريزي كند. برنامه‌ريزي نيروي انساني كه برنامه‌ريزي اشتغال نيز ناميده مي‌شود، به واحد منابع انساني امكان مي‌دهد تا سازمان را در زمان درست با افراد مناسب مجهز كند.
Resource Planning (HRP) Human

*
نياز به تفکر استراتژيک در مديران و رهبران سازمان برای رويارويی با چالش‌های فرارو به ويژه در حوزة برنامه‌ريزی، دست اندرکاران متخصص را بر آن داشته تا به برنامه‌ريزي نيروی انسانی با ديدی استراتژيک نگاه کنند. برنامه‌ريزي استراتژيک نيروی انسانی (SHRP) رويکردی جامع و ساختار يافته به ارزيابی نيازهای فعلی و بلند مدت نيروی انسانی سازمان‌ و برنامه‌ريزی برای پاسخگويی به آنها است.

Strategic Human Resources Planning (SHRP)
*
هدف برنامه‌ريزی استراتژيک منابع انسانی


استراتژی جامع منابع انسانی، نقش مهمی در دستيابی به اهداف کلی استراتژيک سازمان ايفا می‌کند و به‌وضوح نشان می‌دهد که واحد منابع انسانی به خوبی جهت حرکت سازمان را درک کرده و از آن پشتيبانی می‌کند. استراتژی جامع منابع انسانی، همچنين از ساير اهداف استراتژيک واحدهای بازاريابی، مالی، عملياتی و فنی سازمان حمايت می‌کند.
*
ادامه ...
استراتژی منابع انسانی با هدف لحاظ کردن ”بعد انسانی“ در اهداف ميان‌مدت و بلندمدت سازمان، به‌منظور تضمين:
استخدام افراد درست
ترکيب مناسب مهارت‌ها
بروز تمايلات و رفتارهای درست از سوی کارکنان
مسير درست توسعة کارکنان
تدوين می‌شود.
*
مد‌ل‌هاي برنامه‌ريزی استراتژيک منابع انسانی
رويکرد واحدی برای توسعه‌ی استراتژی برنامه‌ريزی منابع انسانی وجود ندارد. رويکرد به برنامه‌ريزی استراتژيک منابع انسانی از هر سازمان به سازمان ديگر فرق می‌کند. با اين وجود، برخي رويکردها نسبت به رويكردهاي ديگر برتر هستند. در قسمت بعد به ارائه چند مدل می‌پردازيم.
*
مد‌ل 6 گامی SHRP
در اين مدل 6 گام مشخص برداشته می‌شود:
1. تعيين جهت‌گيری استراتژيک
2. طراحی سيستم مديريت منابع انسانی
3. برنامه‌ريزی كل نيروی کار
4. جذب منابع انسانی موردنياز
5. سرمايه‌گذاری در عملكرد و توسعه‌ی منابع انسانی
6. ارزيابی و حفظ شايستگی و عملکرد سازمانی
*
مد‌ل 6 گامی SHRP
*
مد‌ل 6 گامی SHRP
گرچه، هر چه سرعت و ميزان تغيير افزايش يابد، رويکرد به برنامه‌ريزی استراتژيک به‌طور قابل ملاحظه‌ای به دلايل زير تغيير می‌کند:
اول، فرايند برنامه‌ريزی چابك‌تر است.
دوم، فرايند برنامه‌ريزی بيشتر پويا و فعال است.
سوم، فرايند برنامه‌ريزی ديگر تنها از بالا به پايين نيست.
سرانجام، فرايند برنامه‌ريزی استراتژيک کمتر انفعالی بوده و بيشتر توسط مديران صف اداره می‌شود.
*
مد‌ل 7 اصل هدايت‌گر SHRP
هفت اصل هدايت‌گر می‌توانند با کمک کردن به واحد، در تمرکز بر مسائل مهم، اطلاعات قابل‌توجه، و درس‌های قابل درک از تجربه‌های سازمان، برنامه‌ريزی اثربخش نيروی انسانی را تسهيل کند. با انجام اين کار، واحدها اطمينان حاصل می‌کنند که به‌طور مطلوبی به چالش‌های آتی نيروی انسانی اشاره کرده و با تلاش اصلی واحدها در دستيابی به مأموريت‌ها و اهداف‌شان همکاری می‌کنند.
*
مد‌ل 7 اصل هدايت‌گر SHRP
*
مد‌ل 7 اصل هدايت‌گر SHRP
*
مدل استراتژيک برنامه‌ريزي سرمايه‌هاي انساني
قطب اصلي در مديريت استراتژيک سرمايه‌هاي انساني، همسويي استراتژي‌هاي سرمايه‌هاي انساني با اهداف، ماموريت از طريق تحليل، برنامه‌ريزي، سرمايه‌گذاري، و مديريت سرمايه‌هاي انساني است. برنامه‌ريزي نيروي انساني روشي است که سازمان چارچوب همسويي از سياست‌ها، برنامه‌ها، عملکردها را براي دستيابي به يک آرمان مشترک طراحي مي‌کند.
*
مدل استراتژيک برنامه‌ريزي سرمايه‌هاي انساني
اجزا مشترکي در تمام مدل‌ها در برنامه‌ريزي استراتژيک سرمايه‌هاي انساني منظور مي‌گردد، اين اجزا عبارت‌اند:
درک درست از جهت‌گيري استژاتژي
استراتژي‌هاي مورد نياز براي دستيابي به اهداف
نتايج مورد انتظار ذينفعان و مشتريان
برنامه اجرايي
ارتباطات و برنامه‌ريزي تغيير در صورت نياز
يک سيستم ايجاد تعهد
*
مدل تحليل تشخيصي برنامه‌ريزي نيروي انساني
در اين روش براي آنکه مديران منابع انساني نقش‌هاي‌ استراتژيک و مشاوره‌اي خود در تغيير را به‌طور اثربخشي نشان دهند بايد به شيوه‌ها و فرايندهاي تحليل تشخيصي محيط، ارزيابي نيازهاي شايستگي در سازمان و برنامه‌ريزي استراتژيک بخوبي آگاه باشند. اين روش برنامه‌ريزي در بخش عمومي کاربرد بسيار دارد.
*
مدل تحليل تشخيصي برنامه‌ريزي نيروي انساني
....مطالب دیگر:
🔑طراحی الگوی سیاست گذاری در بازاریابی صنعت جهانگردی ایران🔑مدیریت پروژه🔑نقش سیاست در مدیریت منابع انسانی🔑نقش دولت در توسعۀ صنعتی ؛ در بستر بررسی دولت توسعه گرای کرۀ جنوبی ""🔑پایان نامه کارشناسی رشته مدیریت با عنوان مدیریت روابط عمومی🔑مکانیزم های ایجاد هماهنگی در سیستم های زنجیره عرضه🔑نقش بهره وری در تعیین سطح دستمزد نیروی کار در بخش صنعت ایران ( 1376 تا 1382 ) : رهیافت داده های تلفیقی🔑گزارش كارآموزی رشته مدیریت با عنوان تأمین اجتماعی🔑ﺑﺮرﺳﯽ رﻓﺘﺎر ﻟﺮزه ای رﯾﺰﺷﻤﻊ ﻫﺎ🔑ریز شمع🔑الگویی برای شناسایی شاخص‌های کلیدی عملکرد با استفاده از کارت امتیازی متوازن و پویایی‌های سیستم🔑خاک های مشکل آفرین و روش های بهسازی آن🔑تاثیر اسکان مجدد بر کیفیت زندگی روستاهای آسیب دیده از سوانح طبیعی (مطالعه موردی: شهرك زنجیران و شهرك ایثار - استان فارس)🔑اثر افزایش آهك بر خصوصیات تحكیمی خاك‌های رسی-گچی🔑برآورد شاخص فشردگی، تورم و پیش بارگذاری خاک های رسی- گچی در حضور ترمیم کننده ویژه🔑بررسی کاربرد درختان هایپراکیمولاتور در پاكسازی خاکهای آلوده به کروم🔑بررسی آبشویی خاک های شور و سدیمی و تعیین برنامه زراعی مناسب🔑بررسی اثر زاویه ریز شمع بر نتایج حاصل از تحلیل خاک مسلح شده توسط سیستم ریزشمع و ژئوگرید🔑مسیلها و مشکلات ناشی از آنها در گستره شهر مشهد🔑بهسازی لرزه ای سلف سرویس مرکزی دانشگاه اصفهان🔑ارزیابی روش نوین ساخت دیوارها و احیای مناطق ساحلی با استفاده از تكنولوژی ژئوتیوب🔑مقایسه مدل های المان محدود و شبکه عصبی مصنوعی در یک تیر لایه لایه تلسکوپی هوشمند🔑اتصالات در سازه های فولادی🔑توسعه مشاركت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در پروژه‌های تولید برق🔑کنترل ولتاژ در شبکه های توزیع با حضور منابع تولید پراکنده (DG)